Skoči na glavno vsebino

PP – prilagojen program

POSEBNI PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

Posebni program vzgoje in izobraževanja se izvaja za otroke in mladostnike z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. Zaradi znižanih intelektualnih sposobnosti so učenci redko popolnoma samostojni. S posebnimi vzgojno izobraževalnimi procesi pa njihovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti lahko razvijamo do optimalnih meja.

Cilji programa:

Program spodbuja otrokov razvoj na zaznavnem, gibalnem, čustvenem, miselnem, govornem in socialnem področju, navaja na skrb za zdravje in samostojno življenje, omogoča pridobivanje osnovnega znanja in spretnosti ter navaja na čim bolj aktivno in samostojno vključevanje v okolje.

Dejavnosti programa:

Učenje poteka na naslednjih dejavnostih: razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, gibanje in šport, glasbena umetnost, likovna umetnost in delovna vzgoja. Udeležujejo se tudi dni dejavnosti.  Učenci lahko sodelujejo tudi v razširjenem delu programa: jutranjem varstvu, podaljšanem bivanju, interesnih dejavnostih.

Napredovanje:

Za vsakega učenca strokovna skupina zavoda skupaj s starši pripravi individualiziran program, v katerem določimo cilje in prilagoditve glede na sposobnosti otroka.

Učenec posebnega programa napreduje po stopnjah. Vsaka stopnja traja 3 leta. Učenci lahko posebni program obiskujejo do 26. leta starosti. Po 18. letu se učenci vključijo v program namenjen učenju za življenje in delo, ki traja do 26. leta starosti.

Ocenjevanje je opisno ob zaključku šolskega leta, v obliki poročila o otrokovem napredku in razvoju na posameznih področjih.

Dokončanje programa:

Ob koncu programa izdamo zaključno potrdilo z oceno dosežene stopnje razvoja, opisom njegovega znanja in s smernicami za njegovo čim bolj uspešno vključitev v življenje in delo.

Po zaključku šolanja se vključujejo v socialno varstvene zavode ( npr. Varstveno delovni center), ki nudijo varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, prilagojene njihovim potrebam in sposobnostim.

Na OŠ Ane Gale Sevnica imamo dva oddelka Posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Trenutno je vključenih 12 otrok starih od 7. do 25 let. V razredih potekajo razigrane in njim prilagojene dejavnosti, preko katerih pridobivajo osnovno znanje in spretnosti za čim bolj samostojno življenje. Predvsem pa strmimo cilju, da so otroci v šoli veseli in zadovoljni.

Dostopnost