Skoči na glavno vsebino

MSPS – mobilna služba

MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA

Osnovna šola Ane Gale Sevnica izvaja mobilno specialno pedagoško službo na področju celotne občine Sevnica. Zavod razpolaga z logopedom, specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, inkluzivnim pedagogom in socialnim pedagogom. Delavke izvajajo ure na vseh osnovnih šolah v občini, ter v vrtcih. Po potrebi se vključujejo tudi v delo matičnega zavoda. Vodja aktiva je Karmen Pfeifer Lapuh.

Ure mobilne specialne pedagoške službe izvajamo glede na dejanske potrebe, šole in vrtce najavijo potrebo do konca aprila za novo šolsko letu. V šolskem letu 2019/20 se bo izvajalo pomoč za 90 otrok v skupnem znesku 167 ur. Ob tem je potrebno poudariti, da se številka lahko spremeni zaradi novo izdanih odločb Zavoda za šolstvo Republike Slovenije.

Izvajanje ur dodatne strokovne pomoči v programu redne osnovne šole

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami natančneje določa in omogoča izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v raznih izobraževalnih programih. Članice aktiva MSPS se v delo vključujejo po načelu timskega dela, člani katerega so učitelji otroka iz matičnega zavoda, izvajalka ur pomoči – DSP iz aktiva MSPS, ter starši otroka. Tim sestavi za vsakega otroka individualiziran načrt, v katerem je opredeljen tudi urnik dela, ter cilji. Pomembno je sodelovanje s starši, s katerimi se tim praviloma sestane trikrat na leto in preveri doseganje ciljev, ki se jih med letom, po potrebi tudi spremeni. Na Zavod za šolstvo se lahko poda tudi pobuda za spremembo odločbe.

Delo delavk aktiva MSPS v rednih programih OŠ in na OŠ Ane Gale Sevnica poteka po naslednjih področjih:

 • neposredno delo z otroki, ki imajo težave na področju učenja in v razvoju,
 • sodelovanje z učitelji,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami…

Neposredno delo z učenci predstavlja središčni del nalog.

Delo z učenci:

 • diagnostika otrok s posebnimi potrebami,
 • kvalitetno izvajanje pedagoških ur z otroki, ki imajo specifične učne težave,
 • uporabljanje primernih in učinkovitih metod za delo oz. uvajanje novih oblik dela in prilagajanje specifičnim potrebam posameznega otroka,
 • razvijanje sposobnosti za samostojno in ustvarjalno delo,
 • motiviranje otroka za delo,
 • nudenje čustvene topline, razumevanje ter strpnost do njegovih posebnosti,
 • vzpodbujanje razvoja individualnih posebnosti otroka,
 • omogočanje individualne obravnave z ustreznimi diagnostičnimi metodami,
 • spremljanje razvoja otroka in sprotno prilagajanje individualnim potrebam otroka in
 • spodbujanje razvoja močnih področij otroka

Sodelovanje z učiteljem:

 • seznanjanje učitelja z naravo učenčevih težav,
 • svetovanje, kako naj ravna z učencem, kako postavlja zahteve, kako posreduje in vrednoti izdelane naloge,
 • stalno medsebojno informiranje in pomoč ter skupno vrednotenje uspeha,
 • izdelava individualiziranega programa in
 • ustvarjanje tolerantnejše klime v odnosu do učenca s težavami

Sodelovanje s starši:

 • predstavitev dela z učenci s težavami pri učenju in v razvoju,
 • predavanja za starše z aktualnimi temami s področja posebnih potreb,
 • priprava zloženk v zvezi s težavami otrok,
 • organizacija in izvedba sestankov s starši, katerih otroci imajo težave v razvoju in pri učenju in
 • izdelava individualnega programa.

Sodelovanje s šolsko svetovalno službo:

 • zagotavljanje celovitosti obravnave, timsko delo in
 • pridobivanje dodatnih informacij o otroku

Sodelovanje z zunanjimi institucijami:

 • zagotavljanje strokovnih metod in oblik dela z otrokom,
 • posvetovanje in odločanje o usmeritvah otroka v ustrezen program in
 • timsko delo

 

Dostopnost